Search Suggest

[INFOGRAPHIC' BI KỊCH "ĐỜI THỪA" CỦA VĂN SĨ HỘ

"Đời thừa" là những cuộc đời mòn đi, gỉ đi, đánh mất giá trị tồn tại của mình, sống mòn mỏi kiếp sống vô nghĩa. Văn sĩ Hộ rơi vào bi kịch "đời thừa" khi giằng xé giữa bi kịch vỡ mộng và bi kịch phản bội triết lý tình thương. Hai bi kịch này xoắn vào nhau tạo thành vòng lặp không lối thoát, đày ải Hộ và những người mà anh yêu thương. Qua đó, Nam Cao lên tiếng tố cáo một xã hội "áo cơm ghì sát đất", khiến những con người có ước mơ cao đẹp, chính đáng phải phản bội lại lý tưởng của mình, bị dồn đẩy vào đường cùng, để rồi đi từ bần cùng hóa đến tha hóa.Infographic này sẽ giúp các bạn tóm tắt lại bi kịch "Đời thừa" của văn sĩ Hộ.THẦY TRẦN LÊ DUY
Đăng nhận xét