Search Suggest

Phân công giáo viên dạy liên trường đối với giáo viên bộ môn cấp Tiểu học, THCS

Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Chương trình Giáo dục phổ thông; Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 và Thông tư số 15/2017/TT-BGDĐT ngày 09/6/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Trong thời gian qua, tình hình thừa thiếu cục bộ giáo viên các cấp học đã được xử lý quyết liệt và giảm đáng kể. Tuy nhiên, tình hình thừa thiếu giáo viên cục bộ trong nội tại đơn vị vẫn còn do đặc thù quy định số tiết/tuần, quy mô số lớp ở mỗi trường.
Nhằm giúp Phòng Giáo dục và Đào tạo thuận lợi trong việc triển khai thực hiện các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phân công lại đội ngũ giáo viên bộ môn, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫncác phòng Giáo dục và Đào tạo huyện việc phân công dạy liên trường, cụ thể như sau:
1.Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các đơn vị trực thuộc rà soát, thống kê thực trạng giáo viên bộ môn, cụ thể số liệu thừa thiếu từng bộ môn của trường mình để báo cáo nhu cầu.
2. Tùy đặc thù của địa phương, phòng Giáo dục và Đào tạocó trách nhiệm phân công giáo viên dạy liên trường theo tình hình thực tế của các trường có cự ly gần nhau đối với giáo viên bộ môn. Việc dạy liên trường thực hiện theo các phương án sau:
- Giáo viên được phân công dạy liên trường là biên chế chính thức của trường có số tiết dạy trên 50% tiết định mức.
- Trường có giáo viên thuộc biên chế của trường khác đến dạy liên trường có trách nhiệm xếp thời khóa biểu thuận lợi và có thể hỗ trợ thêm tiền xăng tùy theo tình hình thực tế của đơn vị.
Trường hợp giáo viên đến dạy liên trường được phân công dạy hơn số tiết định mức thì Hiệu trưởng chi trả định mức khoán/tiết dạy hoặc chi trả theo định mức thừa giờ là do đơn vị thỏa thuận với giáo viên.
- Phối hợp quản lí chặt chẽ hoạt động giảng dạy của giáo viên bộ môn được phân công dạy liên trường (trong quản lý, đánh giá giáo viên giữa các trường). Bảo đảm thực hiện đúng chế độ làm việc của giáo viên(theo Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT).
3. Thời gian thực hiện rà soát phân công giáo viên bộ môn dạy liên trường vào đầu năm học và đầu học kỳ 2 (do số tiết dạy của các môn dạy không giống nhau từng học kỳ).
Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn việc phân công giáo viên dạy liên trường để các phòng GDĐT triển khai thực hiện kịp thời, đảm bảo bố trí giáo viên dạy đủ định mức theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tiết kiệm kinh phí chi trả thêm giờ buổi tại đơn vị.
Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thực hiện tốt tinh thần nội dung công văn này./.

Đăng nhận xét