Search Suggest

Hướng dẫn tổ chức khảo sát chất lượng (kiểm tra học kỳ I) năm học 2019-2020

Thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học và Giáo dục thường xuyên (GDTX) năm học 2019-2020, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn về việc tổ chức khảo sát chất lượng (kiểm tra học kỳ I) năm học 2019-2020 đối với các trường trung học, trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX), trung tâm GDTX và trường Trung cấp có hệ GDTX (gọi chung là nhà trường), cụ thể như sau:
A. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
          1. Các nhà trường thực hiện nghiêm túc hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2019-2020 đối với giáo dục trung học và GDTX về việc tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh; xây dựng ma trận đề kiểm tra đảm bảo kết hợp một cách hợp lý giữa hình thức tự luận và trắc nghiệm khách quan, gồm các câu hỏi, bài tập theo 4 mức độ yêu cầu: nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao.
2. Tổ chức thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, xếp loại học sinh theo quy định tại Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ trưởng Bộ GDĐT đối với học sinh hệ giáo dục phổ thông (cấp THCS, THPT);
Thực hiện Quy chế đánh giá, xếp loại học viên theo học Chương trình GDTX cấp THCS và cấp THPT ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ-BGDĐT ngày 23/01/2007 của Bộ trưởng Bộ GDĐT và Thông tư số 26/2014/TT-BGDĐT ngày 11/8/2014 của Bộ trưởng Bộ GDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học viên theo học Chương trình GDTX cấp THCS và cấp THPT;
Thực hiện Công văn số 1392/BGDĐT-GDTrH ngày 05/4/2017 của Bộ GDĐT về việc thực hiện một số quy định về đánh giá học sinh THCS mô hình trường học mới từ năm học 2016-2017; đảm bảo khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng năng lực của học sinh.
3. Các nhà trường, tổ nhóm chuyên môn xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh phù hợp với kế hoạch giáo dục của từng môn học, hoạt động giáo dục đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng và thái độ của chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, đồng thời có định hướng phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh. Không kiểm tra, đánh giá những nội dung, bài tập, câu hỏi vượt quá mức độ cần đạt về kiến thức, kỹ năng và thái độ của chương trình giáo dục phổ thông hiện hành.

B. NỘI DUNG CỤ THỂ
I. THỜI GIAN, PHẠM VI CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ KIỂM TRA VÀ LỊCH KIỂM TRA
1. Thời gian
 Thời gian tổ chức khảo sát chất lượng (kiểm tra học kỳ I) năm học 2019-2020 dành cho tất cả các khối lớp cấp THCS, THPT (bao gồm hệ GDTX) trên phạm vi toàn tỉnh được tổ chức, thời gian cụ thể như sau:
- Cấp THCS: từ ngày 16/12/2019 đến hết ngày 28/12/2019.
- Cấp THPT: từ ngày 09/12/2019 đến hết ngày 23/12/2019.               
2. Đề kiểm tra
a) Sở GDĐT ra đề kiểm tra chung các môn dưới đây (trừ các trường: THPT chuyên, Phổ thông DTNT THPT, Phổ thông DTNT THCS, Trẻ em khuyết tật An Giang), cụ thể như sau:
- Khối 7: Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh (chương trình 7 năm);
- Khối 9: Ngữ văn, Toán, tiếng Anh (chương trình 7 năm);
- Khối 12 (bao gồm hệ GDTX): Ngữ văn, Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân, tiếng Anh (học sinh học chương trình 7 năm và 10 năm kiểm tra chung đề).  
b) Các môn, các khối lớp còn lại ở cấp THPT do nhà trường ra. Phòng GDĐT quy định việc ra đề đối với các môn, các khối lớp còn lại ở cấp THCS, kể cả cấp THCS ở các trường phổ thông có nhiều cấp học.
3. Hình thức đề kiểm tra
- Đề kiểm tra được ra theo cấu trúc, thời gian làm bài và ma trận phù hợp với đặc trưng của từng môn học ở các khối lớp, đồng thời phù hợp với nội dung quy định tại Mục A.1 của Công văn này.
- Đối với môn tiếng Anh, thực hiện việc ra đề và tổ chức kiểm tra theo Hướng dẫn số 18/HD-SGDĐT ngày 15/8/2016 của Sở GDĐT về việc dạy học và kiểm tra đánh giá môn tiếng Anh cấp THCS và THPT.
- Đối với lớp 9 (các môn Ngữ văn, Toán, tiếng Anh): Đề kiểm tra được ra theo hình thức tiếp cận với đề thi tuyển sinh vào lớp 10.
- Đối với lớp 12: Đề kiểm tra môn Ngữ văn được ra theo hình thức tự luận hoàn toàn; các môn Toán, tiếng Anh và các phân môn nằm trong tổ hợp môn thi THPT quốc gia: đề kiểm tra được ra theo hình thức trắc nghiệm hoàn toàn.
4. Yêu cầu của đề và phạm vi chương trình
Yêu cầu và mức độ đạt được của đề kiểm tra căn cứ vào chuẩn kiến thức kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông hiện hành phù hợp với mức độ đạt được của học sinh trung bình.
Nội dung kiểm tra chủ yếu nằm trong chương trình học kỳ I năm học 2019-2020 của các khối lớp đang học, trong đó có một số câu hỏi vận dụng theo định hướng phát triển năng lực của học sinh, quan tâm đến việc giải quyết các vấn đề thực tiễn, xã hội với tỷ lệ câu hỏi tối thiểu 15% và tối đa 25% trong đề kiểm tra.
5. Lịch kiểm tra
a) Các môn do Sở ra đề
* Khối 7
Ngày
Buổi
Môn
Giờ phát đề
Tính giờ làm bài
Thời gian làm bài
26/12/2019
Chiều
Ngữ văn
13 giờ 25 phút
13 giờ 30 phút
90 phút
27/12/2019
Chiều
Lịch sử
13 giờ 25 phút
13 giờ 30 phút
45 phút
28/12/2019
Chiều
Tiếng Anh
13 giờ 25 phút
13 giờ 30 phút
45 phút
* Khối 9
Ngày
Buổi
Môn
Giờ phát đề
Bắt đầu tính giờ làm bài
Thời gian làm bài
26/12/2019
Sáng
Ngữ văn
7 giờ 35 phút
7 giờ 40 phút
120 phút
27/12/2019
Sáng
Toán
7 giờ 35 phút
7 giờ 40 phút
90 phút
28/12/2019
Sáng
Tiếng Anh
7 giờ 35 phút
7 giờ 40 phút
60 phút

* Khối 12
Ngày
Buổi
Môn
Giờ phát đề
Bắt đầu tính giờ làm bài
Thời gian làm bài
16/12/2019
Sáng
Địa lý
7 giờ 35 phút
7 giờ 45 phút
50 phút
Vật lý 
 9 giờ 15 phút
9 giờ 25 phút
50 phút
18/12/2019
Sáng
Toán
7 giờ 35 phút
7 giờ 45 phút
90 phút
GDCD
 9 giờ 45 phút
9 giờ 55 phút
50 phút
19/12/2019
Sáng
Ngữ văn
7 giờ 35 phút
7 giờ 40 phút
120 phút
21/12/2019
Sáng
Hóa học
7 giờ 35 phút
7 giờ 45 phút
50 phút
Sinh học
 9 giờ 15 phút
9 giờ 25 phút
50 phút
23/12/2019
Sáng
Tiếng Anh
7 giờ 35 phút
7 giờ 45 phút
60 phút
Lịch sử
 9 giờ 15 phút
9 giờ 25 phút
50 phút
b). Các môn môn/khối còn lại: Do phòng GDĐT và nhà trường chủ động bố trí theo thời gian quy định tại Mục B.I.1 của Công văn này.
II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Việc tổ chức khảo sát chất lượng (kiểm tra học kỳ I) theo hướng gọn nhẹ, không gây áp lực cho học sinh nhưng phải nghiêm túc, chính xác, chất lượng, đúng quy định; đảm bảo công bằng, khách quan trong tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh.
- Đối với học sinh lớp 9, 12 có thể tổ chức theo quy mô 24 học sinh/phòng để các em làm quen với quy định của các kỳ thi chung cấp tỉnh và kỳ thi THPT quốc gia; các khối còn lại tùy theo điều kiện cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên mà thủ trưởng đơn vị bố trí phòng kiểm tra sao cho phù hợp, không nhất thiết phải theo quy mô phòng như khối 9,12.
- Không tổ chức ôn tập cho học sinh với hình thức ra đề cương, có câu hỏi và đáp án buộc học sinh học thuộc lòng.  
- Việc ra đề và tổ chức in sao đề kiểm tra thực hiện theo đúng quy định bảo mật; các đề bị hỏng, không sử dụng trong quá trình in sao phải được niêm phong cẩn thận; các khâu của quá trình in sao, bàn giao, vận chuyển phải có đầy đủ biên bản xác nhận.
- Đối với các môn do Sở ra đề: Sở chỉ in 01 (một) bản chính của đề kiểm tra chuyển cho các nhà trường và phòng GDĐT để tổ chức in sao đến từng thí sinh. Các đơn vị nhận đề kiểm tra tại Sở (Phòng Giáo dục chuyên nghiệp - Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục).
+ Khối 12 nhận đề lúc 14 giờ 00 ngày 12/12/2019;
+ Khối 7 và khối 9 nhận đề lúc 14 giờ 00 ngày 20/12/2019.
- Sau kiểm tra học kỳ, các trường chủ động bố trí thời gian để giáo viên vừa chấm bài vừa giảng dạy hoàn thành chương trình học kỳ I. Trường hợp học sinh không kiểm tra theo lịch do ốm đau hay những trường hợp đặc biệt khác có lý do chính đáng, nhà trường chủ động ra đề tổ chức kiểm tra bổ sung nhằm đảm bảo việc sơ kết học kỳ đúng theo kế hoạch.
- Sau khi hoàn thành việc đánh giá xếp loại học sinh, các đơn vị báo cáo số liệu thống kê về Sở theo mẫu quy định (Sở sẽ gửi sau). Sở sẽ thống kê cụ thể và tổ chức chấm thẩm định một số bài làm của học sinh ở một số môn thuộc một số đơn vị.
- Sở và phòng GDĐT cử cán bộ, chuyên viên kiểm tra nắm tình hình tổ chức ôn tập, công tác chuẩn bị và việc tổ chức kiểm tra, sơ kết học kỳ của các trường và cơ sở giáo dục trên địa bàn.
- Các đơn vị sử dụng kinh phí để tổ chức khảo sát (kiểm tra học kỳ I) năm học 2019-2020 trong dự toán ngân sách được giao. Kinh phí ra đề kiểm ra các môn của Sở GDĐT được chi từ ngân sách sự nghiệp tập trung năm 2020, được giao cho Phòng Giáo dục Trung học và Giáo dục thường xuyên theo dõi, thực hiện.
Trên đây là hướng dẫn về việc tổ chức khảo sát chất lượng (kiểm tra học kỳ I) năm học 2019- 2020, trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề khó khăn, vướng mắc các đơn vị báo cáo về Sở (Phòng Giáo dục Trung học và Giáo dục thường xuyên) để được hướng dẫn thêm./.

Đăng nhận xét