Search Suggest

Số đo góc của đa giác đều

Một đa giác đều n cạnh (n-giác đều) thì có số đo góc trong bằng bao nhiêu độ? Tổng số đo các góc của một n-giác đều? Đây là các câu hỏi thường gặp trong các cuộc thi đố vui để học, rung chuông vàng, đường lên đỉnh Olympia,...

Số đo góc của đa giác đều

Một đa giác đều có p cạnh (p đỉnh) thì có số đo góc trong và tổng số đo các góc được cho trong bảng sau:

Ví dụ

1. Tam giác đều
Mỗi góc của tam giác đều có số đo bằng độ là (1-2/3) x 180 = 60.
Tổng số đo các góc là (3-2) x 180 = 180 độ.
2. Tứ giác đều (hình vuông) 
Mỗi góc của hình vuông có số đo độ là (1-2/4) x 180 = 90.
Tổng số đo các góc là (4-2) x 180 = 360 độ.
3. Ngũ giác đều
Mỗi góc của ngũ giác đều có số đo bằng độ là (1-2/5) x 180 = 108.
Tổng số đo các góc là (5-2) x 180 = 540 độ.
4. Lục giác đều
Mỗi góc của lục giác đều có số đo bằng độ là (1-2/6) x 180 = 120.
Tổng số đo các góc là (6-2) x 180 = 720 độ.
5. Bát giác đều
Một câu hỏi ở chương trình Đường lên đỉnh Olympia 31/5/2020.
Đáp số: (1-2/8) x 180 = 135 độ.

Tổng hợp: Dịu Nguyễn.
Xem thêm: Công thức tính diện tích đa giác đều

Đăng nhận xét