Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Test link

Search Suggest

Bộ đề trắc nghiệm Ngữ văn 7 học kì 1 phần Tiếng Việt

BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM NGỮ VĂN 7 HỌC KÌ I

PHẦN TIẾNG VIỆT

I. CÂU HỎI MỨC ĐỘ NHẬN BIẾT

Câu 1: Từ “Thi sĩ” có nguồn gốc từ đâu?

A. Từ Hán Việt B. Từ thuần Việt

C. Từ tiếng Anh D. Từ tiếng Pháp

Câu 2: Trong các dòng sau, dòng nào có dùng quan hệ từ?

A. Tay kẻ nặn B. Bảy nổi ba chìm

C. Giữ tấm lòng son D. Vừa trắng lại vừ tròn.

Bộ đề trắc nghiệm Ngữ văn 7 phần Tiếng Việt

Câu 3: Từ nào sau đây trái nghĩa với từ “Thân thiết”?

A. Yêu thương B. Quý mến C. Xa lạ D. Thương nhớ

Read more »

Đăng nhận xét