BÀI 2: QUẢN LÍ TRÊN WINDOWS

 BÀI 2: QUẢN LÍ TRÊN WINDOWS

Câu 1. Tập tin nào sau đây là tập tin hình ảnh?
A. *.exe, *.sys.
B. *.jpg, *.bmp.
C. *.docx, *.txt.
D. *.mp4, *.flv.

Câu 2. Tập tin nào sau đây là tập tin phim?
A. *.exe, *.com.
B. *.jpg, *.png.
C. *.docx, *.doc.
D. *.avi, *.flv.

Câu 3. Để tạo một tập tin sử dụng lệnh:
A. New.
B. Open.
C. Rename.
D. Delete.

Câu 4. Để xóa một thư mục sử dụng lệnh:
A. New.
B. Cut.
C. Delete.
D. Rename.

Câu 5. Khi dùng lệnh Rename trên tập tin thì điều gì xảy ra?
A. Tập tin sẽ bị đổi tên.
B. Tập tin sẽ thay đổi ứng dụng của nó.
C. Tập tin sẽ thay đổi nội dung.
D. Tập tin sẽ chuyển qua vị trí mới.

Câu 6. Khi nào lệnh Delete không thể thực hiện được?
A. Tập tin không tồn tại.
B. Tập tin được đặt thuộc tính Read Only.
C. Tập tin đang mở.
D. Không thể xảy ra tình huống này.

Câu 7. Trong Windows, muốn xóa một tập tin hay thư mục, ta dùng lệnh:
A. .
B. elete.
C. Edit.
D. View.
{Cut}

Câu 8. Lệnh Format trong Windows có nghĩa là:
A. Sao chép toàn bộ ổ đĩa.
B. Xóa tất cả các tập tin trên ổ đĩa chọn.
C. Xóa tất cả các thư mục trên ổ đĩa chọn.
D. Xóa tất cả tập tin trên ổ đĩa chọn và định dạng lại ổ đĩa.

Câu 9. Trong Windows, để sao chép một tập tin đã chọn, ta dùng lệnh:
A. Copy.
B. Edit.
C. Paste.
D. Rename.

Câu 10. Trong Windows, Taskbar dùng để:
A. Chứa các chương trình không sử dụng.
B. Chứa các chương trình đang được mở.
C. Chứa các Folder đang mở.
D. Chứa các cửa sổ đang mở.

   Số câu đúng   

  

         

Đăng nhận xét

Please Select Embedded Mode To Show The Comment System.*

Mới hơn Cũ hơn