Search Suggest

TỔNG HỢP CÁC CLIP BÀI GIẢNG LÍ LUẬN VĂN HỌC TRÊN KÊNH YOUTUBE THẦY DUY

 


TỔNG HỢP BÀI GIẢNG LÍ LUẬN VĂN HỌC TRÊN KÊNH YOUTUBE CỦA THẦY DUY

1. Học lí luận văn học như thế nào?

https://www.youtube.com/watch?v=IfNcAbDZtWQ&t=6s

2. Tư tưởng và tình cảm trong văn học

https://www.youtube.com/watch?v=qCDEk51GTi8&t=3s

3. Phản ánh và sáng tạo trong VH (sketchnote)

https://www.youtube.com/watch?v=0akCxX0YBDk&t=7s

4. Đối tượng phản ánh của văn học (sketchnote)

https://www.youtube.com/watch?v=Vh4vab7GMYk&t=5s

5. Tìm hiểu về hình tượng văn học (sketchnote)

https://www.youtube.com/watch?v=Vh4vab7GMYk&t=5s

6. Phong cách nhà văn

https://www.youtube.com/watch?v=-v5Ezillf5c&t=624s

7. Điều gì làm nên nhà văn?

https://www.youtube.com/watch?v=30ntfDBHwG0&t=7s

8. Các chức năng của văn học

https://www.youtube.com/watch?v=iA17dyTaYZs

9. Đặc trưng của thơ (bài giảng e-learning)

https://www.youtube.com/watch?v=6qSQpuI7eyk&t=2s

10. Tìm hiểu thể loại thơ (chuyên đề HSG)

Phần 1: https://www.youtube.com/watch?v=pF1E6J6x6pk&t=258s

Phần 2: https://www.youtube.com/watch?v=EMQqhAUpWOM

Phần 3: https://www.youtube.com/watch?v=ZQ1lcWLJjYw&t=5s

Phần 4: https://www.youtube.com/watch?v=R_WN64PiTxA&t=2s

Phần cuối: https://www.youtube.com/watch?v=WTfehYxTtKI

11. Tiếp nhận văn học (bài giảng e-learning)

https://www.youtube.com/watch?v=MnQtiVhP5SQ

12. Tìm hiểu về tiếp nhận văn học (chuyên đề HSG)

Phần 1: https://www.youtube.com/watch?v=4cw2C22CSf4

Phần 2: https://www.youtube.com/watch?v=cdfHlMyGVqI

Phần 3: https://www.youtube.com/watch?v=QgF2PjNxhhM

Phần 4: https://www.youtube.com/watch?v=NcDvZn0LZpk

13. Tìm hiểu về chi tiết nghệ thuật

Phần 1: https://www.youtube.com/watch?v=xRR0IfMQoPo

Phần 2: https://www.youtube.com/watch?v=usLJUsgqEU0&t=464s

Phần cuối: https://www.youtube.com/watch?v=iE0poJS026g

 

 


Đăng nhận xét