Search Suggest

BIG 4 B? �? T? Ki?m Tra 4 K? Nang Ti?ng Anh L?p 3, 4, 5 (t?p 1, t?p 2) PDF

download Big 4 lop 5 tap 1 pdf

Big 4 B? �? T? Ki?m Tra 4 K? Nang Ti?ng Anh L?p 3, l?p 4, l?p 5 (T?p 1, t?p 2) file m?m PDF d?p nh?t, vi?t theo chu?n khung chuong tr�nh m?i c?a B? Gi�o D?c v� ��o T?o gi�p c�c em h?c sinh c?ng c? v� ph�t tri?n to�n di?n c�c k? nang: Nghe � N�i � �?c � Vi?t Ti?ng Anh.

Cu?n s�ch th�ch h?p cho gi�o vi�n s? d?ng nhu t�i li?u gi?ng d?y tham kh?o ho?c ph? huynh - ngu?i mu?n t�m t�i li?u k�m con h?c Ti?ng Anh t?i nh�. N?i dung c?a cu?n s�ch g?m h? th?ng b�i t?p luy?n 4 k? nang co b?n gi�p c�c em em �n t?p ki?n th?c tr�n l?p v� b�i t?p m? r?ng n�ng cao d? c�c em r�n luy?n v� l�m quen v?i c�c k� ki?m tra d�nh gi�.

C? hai b�i s? c� 2 b�i ki?m tra, t?t c? c�c b�i ki?m tra d?u du?c thi?t k? theo quy d?nh th�ng tu m?i nh?t v? ki?m tra m�n Ti?ng Anh ti?u h?c.

Big 4 B? �? T? Ki?m Tra 4 K? Nang g?m 5 ph?n:

A. Vocabulary and Phonetics
B. Listening
C. Reading
D. Writing
E. Speaking

�i?m d?c bi?t c?a cu?n s�ch l� t�nh hi?n d?i v� s? ti?n d?ng khi c�c em kh�ng c?n s? d?ng CD d? c� du?c b�i nghe. B? s�ch t�ch h?p m� QR code v� m� Code gi�p c�c em d? d�ng c� du?c file nghe chi ti?t v?i chi?c Smartphone.

V?i b? s�ch b? m? s? gi�p b� ti?n b? t?ng ng�y, t? tin v?i kh? nang ng�n ng? c?a m�nh khi �n luy?n Ti?ng Anh b?i c�c b�i t?p v? 4 k? nang: Nghe � N�i � �?c � Vi?t du?c li�n k?t v?i nhau theo logic c?a b�i h?c.

Download Big 4 l?p 3: T?p 1, T?p 2

Download Big 4 l?p 4: T?p 1, T?p 2

Download Big 4 l?p 5: T?p 1, T?p 2 

T?p 1 l?p 5 s? du?c c?p nh?t t?i b�i n�y

Đăng nhận xét