Search Suggest

Khung kế hoạch giáo dục của nhà trường

Để xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn, nhà trường có thể tham khảo khung kế hoạch giáo dục của nhà trường gợi ý dưới dây:

I. Căn cứ xây dựng kế hoạch(Các hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học; kế hoạch thời gian năm học đo UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định và ban hành; các văn bản pháp lí liên quan...)

II. Đặc điểm, điều kiện thực hiện chương trình năm học

1. Đặc điểm tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục địa phương

2. Đặc điểm nhà trường (Đặc điểm HS; đặc điểm đội ngũ CBQL, GV, nhân viên trong nhà trường; đặc điểm cơ sở vật chất, thiết bị dạy học của nhà trường...)

Khung kế hoạch giáo dục của nhà trường
Khung kế hoạch giáo dục của nhà trường

Read more »

Đăng nhận xét