Search Suggest

Nội dung giảm tải môn Ngữ văn THPT năm học 2021-2022

Phụ lục II

HƯỚNG DẪN THỤC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG CẤP THPT

MÔN NGỮ VĂN

Kèm theo Công văn số 4040/BGDĐT-GDTrH ngày 16 tháng 09 năm 2021. của Bộ trưởng Bộ GDĐT)

Hướng dẫn này dựa trên sách giáo khoa của Nhà xut bản Giáo dục Việt Nam. Căn cứ vào hướng dn, các cơ sở giáo dục trung học chỉ đạo t, nhóm chuyên môn và giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học chi tiết bảo đảm cân đối giữa nội dung và thời gian thực hiện, phù hợp với tình hìnhthực tế.

Giảm tải chương trình ngữ văn THPT bản word

Nội dung giảm tải môn Ngữ văn THPT bản word

Read more »

Đăng nhận xét