Search Suggest

[PDF] MegaBook Tiếp Cận 23 Phương Pháp Giải Nhanh Hiện Đại Hóa Học

[PDF] MegaBook Tiếp Cận 23 Phương Pháp Giải Nhanh Hiện Đại Hóa Học

[PDF] MegaBook Tiếp Cận 23 Phương Pháp Giải Nhanh Hiện Đại Hóa Học

 

Mua sách tại các trang thương mại uy tín                        

 Phương pháp 1 giải bài tập hình vẽ đồ thị

Phương pháp 2 giải bài tập nhiệt nhôm

Phương pháp 3 giải bài tập đốt cháy hợp chất hữu cơ

Phương pháp 4 Kim loại phản ứng HNO3, không xác định sản phầm khử

Phương pháp 5 giải bài toán điều chế CL2, O2

Phương pháp 6 Bài toán AgNO3, Phản ứng (FE2, CL-, H+)

Phương pháp 7 giải bài tập kim loại tác dụng dung dịch muối

Phương pháp 8 Hỗn hợp Axit ancol tham gia phản ứng Este hóa

Phương pháp 9 Hoán đổi nguyên tố

Phương pháp 10 giải bài toán hỗn hợp Este, ancol, axit fomic

Phương pháp 11 giải bài toán Axit ancol và este

Phương pháp 12 giải bài toán đốt cháy este mở rộng

Phương pháp 13 quy đổi giải nhanh bài tập peptit

Phương pháp 14 Trùng ngưng hóa peptit

Phương pháp 15 Biện luận xác định khối lượng peptit

Phương pháp 16 giải toán cấu tạo từ Glu, Lys

Phương pháp 17 giải bài tập muối Al, Cn phản ứng dung dịch kiềm

Phương pháp 18 giải bài toán vô cơ

Phương pháp 19 giải bài tập muối sunfua

Phương pháp 20 giải bài tập tông hợp vô cơ hay khó

Phương pháp 21 giải bài tập điện phân

Phương pháp 22 bảo toàn mol liên kết Pi

Phương pháp 23 Bảo toàn mol liên kết Pi hiện đại


Đăng nhận xét