Search Suggest

Phân phối chương trình GDCD lớp 6, 7, 8, 9 theo công văn 4040

PPCT môn GDCD THCS theo công văn 4040 gồm Phân phối chương trình GDCD lớp 6, GDCD lớp 7, GDCD lớp 8 và GDCD lớp 9.

PPCT GDCD THCS theo CV 4040

Phân phối chương trình GDCD THCS theo công văn 4040

TRƯỜNG THCS

NHÓM BỘ MÔN GDCD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC

MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN

Năm học 2021 - 2022

(Kèm theo Quyết định số … /QĐ-THCSAT ngày … tháng 9 năm 2021 của Hiệu trưởng trường THCS An Thủy)

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH GDCD LỚP 6 THEO CÔNG VĂN 4040

1. Phân chia theo tuần và học kỳ:

Cả năm: 35 tuần (35 tiết)

Học kì I: 18 tuần x 1 tiết/tuần = 18 tiết

Học kì II: 17 tuần x 1 tiết/tuần = 17 tiết

2. Phân phối chương trình chi tiết:

TT

TIẾT PPCT

Bài học / chủ đề

Hướng dẫn thực hiện

Thiết bị dạy học

Địa điểm dạy học

1

1, 2, 3

Bài 1: Tự hào về truyền thống gia đình, dòng họ.

Từ ngữ liệu về một số truyền thống gia đình, dòng họ (cho trước) HD HS giải thích một cách đơn giản ý nghĩa của truyền thống gia đình, dòng họ

HD HS chọn một việc làm để thực hiện việc giữ gìn và phát huy truyền thống gia đình, dòng họ.

Máy tính, loa, ti vi, bảng phụ, tranh ảnh, tài liệu tham khảo.

Lớp học

2

4,5

Bài 2: Yêu thương con người

HS tự học khái niệm tình yêu thương con người

HD HS chọn một việc làm phù hợp để thể hiện tình yêu thương con người

Từ ngữ liệu về thái độ, hành vi thể hiện lòng yêu thương con người (cho trước) HD HS nhận xét thái độ, hành vi thể hiện tính yêu thương của người khác, phê phán thái độ, hành vi trái với tình yêu thương con người.

Máy tính, loa, ti vi, bảng phụ, tranh ảnh, tài liệu tham khảo.

Lớp học

3

6,7

Bài 3: Siêng năng, kiên trì

HS tự học khái niệm siêng năng, kiên trì. Từ ngữ liệu về sự siêng năng, kiên trì ( cho trước), HD HS nhận xét sự siêng năng, kiên trì của bản thân; bày tỏ thái độ quý trọng người siêng năng, kiên trì; góp ý cho những bạn có biểu hiện lười biếng, hay nản lòng để khắc phục hạn chế này.

Máy tính, loa, ti vi, bảng phụ, tranh ảnh, tài liệu tham khảo.

Lớp học

4

8

Kiểm tra giữa kì I

Đề kiểm tra

Lớp học

5

9,10, 11

Bài 4: Tôn trọng sự thật

HD HS giải thích một cách đơn giản vì sao phải tôn trọng sự thật

Máy tính, loa, ti vi, bảng phụ, tranh ảnh, tài liệu tham khảo.

Lớp học

6

12, 13,14

Bài 5: Tự lập

Hs tự học khái niệm tự lập

HD HS giải thích một cách đơn giản vì sao phải tự lập

Từ ngữ liệu cho trước HD HS nhận xét khả năng tự lập của bản thân và người khác

Máy tính, loa, ti vi, bảng phụ, tranh ảnh, tài liệu tham khảo.

Lớp học

7

15, 16,17

Bài 6: Tự nhận thức bản thân

HS tự học khái niệm tự nhận thức bản thân.

HD HS biết cách tôn trọng bản thân

Máy tính, loa, ti vi, bảng phụ, tranh ảnh, tài liệu tham khảo.

Lớp học

8

18

KIỂM TRA CUÔI KÌ I

Đề kiểm tra

Lớp học

9

19, 20,21, 22

Bài 7: Ứng phó với tình huống nguy hiểm

Từ những tình huống nguy hiểm cho trước, HD HS nêu hậu quả của những tinh huống nguy hiểm đó đối vớ trẻ em, cách ứng phó với một số tình huống nguy hiểm.

Từ những tình huống nguy hiểm có tính điển hình ở địa phương ( cho trước) HD HS thực hành cách ứng phó.

Máy tính, loa, ti vi, bảng phụ, tranh ảnh, tài liệu tham khảo.

Lớp học

10

23, 24,25

Bài 8: Tiết kiệm

HS tự học khái niệm tiết kiệm.

Từ những ngữ liệu (cho trước) HD HS thực hành tiết kiệm và nhận xét việc thực hành tiết kiệm của bản thân và những người xung quanh, cách phê phán những biểu hiện lãng phí.

Máy tính, loa, ti vi, bảng phụ, tranh ảnh, tài liệu tham khảo.

Lớp học

11

26

Kiểm tra giữa kì II

Đề kiểm tra

Lớp học

12

27, 28

Bài 9: Công dân nước cộng hòa XHCN Việt Nam

HS tự học khái niệm công dân

Máy tính, loa, ti vi, bảng phụ, tranh ảnh, tài liệu tham khảo.

Lớp học

13

29,30

Bài 10: Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân

Từ một số quyền (cho trước) HD hs thực hiện quyền và nghĩa vụ của bản thân với tư cách công dân

Máy tính, loa, ti vi, bảng phụ, tranh ảnh, tài liệu tham khảo.

Lớp học

14

31,32

Bài 11: Quyền cơ bản của trẻ em

HS tự học trách nhiệm của gia đình, nhà trường trong việc thực hiện quyền trẻ em

Từ những ngữ liệu (cho trước) về thực hiện quyền trẻ em, HD HS phân biệt, nhận xét hành vi thực hiên đúng quyền trẻ em và hành vi vi phạm quyền trẻ em.

Máy tính, loa, ti vi, bảng phụ, tranh ảnh, tài liệu tham khảo.

Lớp học

15

33,34

Bài 12: Thực hiện quyền trẻ em

Từ những ngữ liệu (cho trước) về quyền được học tập; được vui chơi; được chăm sóc sức khỏe; được bảo vệ; được bày tỏ ý kiến, nguyện vọng HD HS thực hiện quyền và bổn phận của mình.

Máy tính, loa, ti vi, bảng phụ, tranh ảnh, tài liệu tham khảo.

Lớp học

18

35

KIỂM TRA CUỐI KÌ II

Đề kiểm tra

Lớp học


Read more »

Đăng nhận xét