Search Suggest

Quy trình xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn

Gửi đến thầy cô tài liệu Quy trình xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn. Xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn bao gồm xây dựng kế hoạch dạy học và kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục được phân công.

Việc xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn gắn liền với nhiều nhiệm vụ, liên quan đến cả kế hoạch chung của nhà trường, các tổ chuyên môn khác và tất cả các GV bộ môn nên đòi hỏi quá trình xây dựng phải xem xét cân nhắc nhiều yếu tố, có sự liên hệ ngược, bàn luận xen kẽ chứ không thể theo một quy trình tuyến tính. Chính vì thế, các bước dưới đây được cung cấp như một hướng dẫn để tổ trưởng chuyên môn và GV tổ chuyên môn tham khảo trong quá trình xây dựng kế hoạch của tổ.


Quy trình xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn

Read more »

Đăng nhận xét