Search Suggest

Xây dựng rubric kiểm tra đánh giá hoạt động tạo lập văn bản

Xây dựng rubric đánh giá khả năng tạo lập văn bản của học sinh hay Xây dựng rubric kiểm tra đánh giá hoạt động tạo lập văn bản gồm các nội dung sau: Những yêu cầu chung đối với hoạt động tạo lập văn bản của học sinh, Rubric đánh giá đoạn/bài văn tự sự, Rubric đánh giá đoạn/bài văn thuyết minh, Rubric đánh giá đoạn/bài văn nghị luận...
Rubric đánh giá tạo lập văn bản
Sử dụng Rubric đánh giá hoạt động tạo lập văn bản

Read more »

Đăng nhận xét