Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Test link

Search Suggest

Bất phương trình lượng giác: cách giải và ví dụ

Ta xét các bất phương trình lượng giác cơ bản: $$\sin x > a, \cos x \le a, \tan x \ge a, \cot x \le a$$ trong đó $a$ là một số thực cho trước.

Bất phương trình lượng giác $\sin x > a$

Cách giải bpt $\sin x > a$, ví dụ minh họa.

Bất phương trình lượng giác $\cos x \le a$

Cách giải và ví dụ minh hoạ đối với bất phương trình lượng giác liên quan đến cosin (cos).

Bất phương trình lượng giác $\tan x \ge a$

Cách giải và ví dụ minh hoạ đối với bất phương trình lượng giác liên quan đến tang (tan).

Bất phương trình lượng giác $\cot x \le a$

Cách giải và ví dụ minh hoạ đối với bất phương trình lượng giác liên quan đến cotang (cot).

Theo SGK Toán. Người đăng: Mr. Math.

Đăng nhận xét