Search Suggest

[DOC] B? �? Tr?c Nghi?m Ti?ng Anh 10 - Mai Lan Huong (Chuong Tr�nh M?i)

B? �? Tr?c Nghi?m Ti?ng Anh 10 - Mai Lan Huong file word

B? �? Tr?c Nghi?m Ti?ng Anh 10 - Mai Lan Huong g?m 10 don v? b�i t?p (Unit) tuong ?ng v?i 10 don v? b�i h?c c?a s�ch Ti?ng Anh 10. M?i don v? b�i t?p c� 2 b�i ki?m tra (Test); m?i b�i g?m 40 c�u h?i tr?c nghi?m v? ng? �m (Phonetics), t? v?ng (Vocabulary), ng? ph�p (Grammar), d?c hi?u (Reading Comprehension) v� vi?t (Writing).

  • Ng? �m: ph�t �m v� tr?ng �m
  • T? v?ng: t?, c?m t?, t? lo?i, t? d?ng nghia ho?c tr�i nghia
  • Ng? ph�p: c�c ch? di?m ng? ph�p d� h?c trong chuong tr�nh ph? th�ng
  • �?c hi?u: b�i d?c di?n t? v� b�i d?c hi?u
  • Vi?t: c�u g?n nghia v� c�u k?t h?p

Sau Unit 3 v� Unit 5 c� 2 b�i �n t?p (Review) cho h?c k� I; sau Unit 8 v� Unit 10 c� 2 b�i �n t?p (Review) cho h?c k� II. Ph?n cu?i s�ch l� 10 b�i thi th? (Mock Test) gi�p h?c sinh �n luy?n ki?n th?c d� h?c.

Nam XB: 2021
S? trang: 206

GI� FILE WORD: 199k

Th?y c� dang k� mua file, vui l�ng thanh to�n b?ng c�ch chuy?n kho?n v�o STK:
 Vietinbank: 101871435711 (VU THANH LONG)
sau d� nh?n d?a ch? email nh?n file v�o zalo: 0984 456 582.

Xem th?:


Đăng nhận xét