Search Suggest

[DOC] B�i T?p Th?c H�nh Ti?ng Anh 9 - Mai Lan Huong (New)

B�i T?p Th?c H�nh Ti?ng Anh 9 - Mai Lan Huong file word doc

B�i T?p Th?c H�nh Ti?ng Anh 9 - Mai Lan Huong (chuong tr�nh m?i) c� d�p �n

Nam XB: 2021
S? trang: 200

B�i t?p th?c h�nh ti?ng Anh 9 g?m 12 don v? b�i t?p. M?i don v? b�i t?p g?m 6 ph?n:

  • Ph?n A - Phonetics: c�c b�i t?p ng? �m gi�p c?ng c? kh? nang ph�t �m v� kh? nang nh?n bi?t c�c �m du?c ph�t �m gi?ng nhau ho?c kh�c nhau.
  • Ph?n B - Vocabulary: c�c b�i t?p v? t? v?ng gi�p �n luy?n c�c t? d� h?c.
  • Ph?n C - Grammar: c�c b�i t?p ng? ph�p d?ng tr�c nghi?m, s?a l?i c�u, v.v. d? c?ng c? ki?n th�c ng? ph�p theo t?ng don v? b�i h?c.
  • Ph?n D - Speaking: c�c b�i t?p d?t c�u h?i, ho�n t?t do?n h?i tho?i, s?p x?p do?n h?i tho?i, v.v. gi�p r�n luy?n k? nang n�i.
  • Ph?n E - Reading: c�c do?n van ng?n v?i c�c h�nh th?c ch?n t? d? di?n v�o ch? tr?ng, tr? l?i c�u h?i, ch?n d�p �n d�ng, v.v. gi�p luy?n t?p v� ph�t tri?n k? nang d?c hi?u.
  • Ph?n F - Writing: c�c b�i t?p s?p x?p c�u, vi?t l?i c�u gi�p luy?n t?p k? nang vi?t.

Sau 3 don v? b�i t?p c� m?t b�i �n t?p (Review) nh?m gi�p c�c em �n luy?n v� c?ng c? ki?n th?c d� h?c.

File WORD gi�: 199k, LH zalo: 0984 456 582

Preview:


Đăng nhận xét