Search Suggest

[PDF] 90 Ngày Làm Chủ Ngữ Pháp Tiếng Anh THPT

[PDF] 90 Ngày Làm Chủ Ngữ Pháp Tiếng Anh THPT 

Tác giả: Phạm Liễu 

[PDF] 90 Ngày Làm Chủ Ngữ Pháp Tiếng Anh THPT

 

Mua sách tại các trang thương mại uy tín                        

Cuốn sách "90 Ngày Làm Chủ Ngữ Pháp Tiếng Anh" bao gồm: 25 chuyên đề. Trong đó:
20 chuyên đề kiến thức ngữ pháp trọng tâm và 05 chuyên đề kỹ năng. Mỗi chuyên đề có 02 bài luyện tập giúp các em vận dụng lý thuyết vào thực hành một cách hiệu quả.

Đồng thời, với 1700 câu hỏi ngữ pháp được chọn lọc và phân loại với mức độ từ dễ tới khó giúp người học có thể cọ sát và thêm kinh nghiệm khi làm bài thi.

*Chuyên đề 1- Nouns (Danh từ)                                 

*Chuyên đề 2- Subject-Verb agreement (Hòa hợp S-V)
*Chuyên đề 3- Adjectives (Tính từ)                               

*Chuyên đề 4- Adverbs (Trạng từ)
*Chuyên đề 5- The comparison of Adjectives and Adv     

*Chuyên đề 6- Gerunds (Danh động từ), Bare Infinitive and To Infinitive

*Chuyên đề 7- Articles (Mạo từ)                                     

*Chuyên đề 8- Tenses (Thì)

*Chuyên đề 9- Passive Voice (Thể bị động)                     

*Chuyên đề 10- Conditional Sentences (Câu điều kiện)

*Chuyên đề 11- Reported Speech (Câu tường thuật)         

*Chuyên đề 12- Clauses (Các loại mệnh đề)
*Chuyên đề 13- Quantifier (Lượng từ)                             

*Chuyên đề 14- Subjuntive Mood (Thể giả định)
*Chuyên đề 15- Conjunctions (Liên từ)                           

*Chuyên đề 16- Modal verbs (Động từ khuyết thiếu)
*Chuyên đề 17- Inversion (Đảo ngữ)                               

*Chuyên đề 18- Tag Question (Câu hỏi đuôi)
*Chuyên đề 19- Preposition (Giới từ)                               

*Chuyên đề 20- Cleft Sentence (Câu chẻ)

*Chuyên đề 21- Tìm lỗi sai                                             

*Chuyên đề 22- Viết lại câu

*Chuyên đề 23- Chức năng ngôn ngữ                               

*Chuyên đề 24- Phát âm

*Chuyên đề 25- Trọng âm 


Đăng nhận xét