Search Suggest

T?i s�ch B? d? ki?m tra ti?ng anh l?p 3 t?p 1, 2 - Thu Hu? | PDF + CD

T?i s�ch B? d? ki?m tra ti?ng anh l?p 3 t?p 1, 2 - Thu Hu? | PDF + CD

N?i dung cu?n s�ch B? d? ki?m tra ti?ng anh l?p 3 t?p 1, 2 - Thu Hu? ho�n to�n b�m s�t chuong tr�nh, s�ch gi�o khoa v� du?c th? hi?n du?i c�c d? ki?m tra tr?c nghi?m v� t? lu?n. Th�ng qua vi?c l�m c�c b�i ki?m tra, c�c em h?c sinh c� th? x�c d?nh m?c d? hi?u b�i v� c�c k? nang c?n ph?i c?ng c? th�m. B? d? ki?m tra ti?ng Anh l?p 3 g?m 2 t?p.
T?p 1 g?m 5 ph?n CH�NH:
Ph?n I. �n t?p v� ki?m tra theo don v? b�i h?c (t? Unit 1 d?n Unit 5)
Ph?n II. �? ki?m tra gi?a h?c k? I
Ph?n III. �n t?p v� ki?m tra theo don v? b�i h?c (t? Unit 6 d?n Unit 10)
Ph?n IV. �? ki?m tra cu?i h?c k? I
Ph?n V. Ph? l?c
Cu?n s�ch c� ph?n d�p �n chi ti?t d�nh cho t?ng ph?n c? th?. Ngo�i ra ph?n Transcript di k�m r?t ti?n d? c�c em h?c sinh d?i chi?u v� theo d�i k?t qu? h?c t?p.

Download B? d? ki?m tra ti?ng anh l?p 3 t?p 1, 2 

Đăng nhận xét