Search Suggest

Danh mục tạp chí Toán học được HĐGSNN tính điểm năm 2021

Hội đồng Giáo sư Nhà nước (HĐGSNN) đã ban hành Quyết định số 26/QĐ-HĐGSNN, phê duyệt danh mục tạp chí khoa học được tính điểm của các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành năm 2021, trong đó có ngành Toán học.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký (ngày 8/11/2021). Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Dưới đây là danh mục tạp chí Toán học được HĐGSNN tính điểm năm 2021

Theo HĐGSNN. Người đăng: Mr. Math.

Đăng nhận xét