Search Suggest

[DOC] B� quy?t chinh ph?c di?m cao ti?ng Anh 10 T?p 1, 2 (File word gi?i chi ti?t)

B� quy?t chinh ph?c di?m cao ti?ng Anh 10 T?p 1 pdf doc

N?i dung cu?n s�ch �B� quy?t chinh ph?c di?m cao ti?ng Anh 10 � T?p 1, 2� du?c chia th�nh 3 ph?n: N?i dung ki?n th?c, �? ki?m tra, ��p �n chi ti?t

 Hi?u s�u, nh? l�u l� thuy?t ng�n ng? v?i so d? h? th?ng h�a. 

 Ph�t tri?n to�n di?n t?t c? c�c kh�a c?nh c?a ng�n ng? Anh: Ng�n ng? (T? v?ng - Ng? �m - Ng? ph�p) v� K? nang (Nghe - N�i - �?c - Vi?t).

 H?c t?p hi?u qu?, ti?t ki?m t?i 30% th?i gian h?c v?i h? th?ng c�c �m?o�, phuong ph�p h?c Ng�n ng? v� K? nang.

 Luy?n t?p v?i c�c d? ki?m tra 15 ph�t, 45 ph�t, h?c k� v?i ph?m vi v� n?i dung ki?n th?c b�m s�t ph�n ph?i chuong tr�nh.

 M? r?ng ki?n th?c v? c�c n?n van h�a ? c�c khu v?c v� c�c qu?c gia kh�c nhau tr�n th? gi?i. 

 �?nh hu?ng �n t?p d�ng th?i di?m, d�ng tr?ng t�m; t? tin chinh ph?c di?m 9, 10

File word d�nh m�y full 100% ti?n cho th?y c� s? d?ng, TH?Y C� MUA FILE LI�N H? ZALO: 0984. 456 582

�?c th?:


Đăng nhận xét