Search Suggest

ETS TOEIC 2019 (ETS TOEIC 1000 Vol 1) B?n d?p d?y d? nh?t + Gi?i chi ti?t

ETS TOEIC 2019 (ETS TOEIC 1000 Vol 1)

B? s�ch ETS TOEIC 2019 (ETS TOEIC 1000 Vol 1) l� B? s�ch luy?n TOEIC m?i nh?t du?c dua t? H�n Qu?c v? g?m 2 cu?n Listening v� Reading, d?c di?m c?a b? s�ch n�y l� b�m s�t c?u tr�c d? thi th?t theo format nam 2019. B? s�ch bao g?m ebook + audio + Answer Key du?c bi�n so?n theo c?u tr�c d? thi Toeic m?i du?c �p d?ng ? Vi?t Nam trong giai do?n s?p t?i

��y l� b? s�ch kh�ng th? thi?u cho c�c b?n �n thi Toeic

B?n d?p d?y d? nh?t hi?n nay g?m:

  • ETS TOEIC LC + RC 2019
  • Gi?i chi ti?t + Transcript
  • Audio

1 link duy nh?t: Download 

Password gi?i n�n (n?u c�): sachmoi24h.comN?u link h?ng vui l�ng b�o admin qua Zalo: 0984.456
582

Đăng nhận xét