Search Suggest

[PDF] Lý thuyết trọng âm - Cô Bích Ngọc ôn thi THPT Tiếng Anh

[PDF] Lý thuyết trọng âm - Cô Bích Ngọc ôn thi THPT Tiếng Anh

Tác giả: Phí Thị Bích Ngọc

[PDF] Lý thuyết trọng âm - Cô Bích Ngọc ôn thi THPT Tiếng Anh


Mua sách tại các trang thương mại uy tín                        
I. LÝ THUYẾT VỀ TRỌNG ÂM
1. Quy tắc trọng âm với từ có hai âm tiết
- Đa số danh từ và tính từ có hai âm tiết trọng âm rơi vào âm thứ nhất.
Ví dụ: ‘summer, ‘student, ‘mountain, ‘people, ‘human, …
Ngoại lệ: ciment, canal, dicoy, desire, ideal, machine, police, idea
- Đa số các động từ có 2 âm tiết trọng âm rơi vào âm thứ hai.
Ví dụ: reduce, supply, review, destroy, prevent, …
Ngoại lệ: offer, happen, answer, enter, listen, open, borrow
- Các từ có 2 âm tiết tận cùng bằng đuôi “er” trọng âm rơi vào âm tiết đầu.
Ví dụ: teacher, writer, father, mother, …
Ngoại lệ: confer, refer, prefer, deter

...

 


Đăng nhận xét