Search Suggest

[PDF] Sách ID Chuyên Đề Ngữ Pháp 8 - Trang Anh

[PDF] Sách ID Chuyên Đề Ngữ Pháp 8 - Trang Anh

Tác giả: Trang Anh
[PDF] Sách ID Chuyên Đề Ngữ Pháp 8 - Trang Anh


Mua sách tại các trang thương mại uy tín                        

ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC CHUYÊN ĐỀ NGỮ PHÁP 8

Thì động từ - giới từ

Sự phối thì - giới từ

Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ - danh động từ

Động từ nguyên mẫu - giới từ

Câu tường thuật - cum động từ

Trọng âm - phát âm - cụm động từ

Mạo từ - Thức giả định - cụm động từ

Câu điều kiện - cụm động từ

Mệnh đề quan hệ - thành ngữ

Các loại mệnh đề - thành ngữ

Đảo ngữ - thành ngữ

Các cấp so sánh - trật tự tính từ - thành ngữ

Động từ khuyết thiếu - cụm từ cố định

Cấu tạo từ - cụm từ cố định

Từ chỉ số lượng - Câu hỏi đuôi - cụm từ cố định

Liên từ - cụm từ cố định 


Đăng nhận xét