Search Suggest

[DOC] Tr?ng t�m �n thi t?t nghi?p THPT 2022 - Trang Anh

Tr?ng t�m �n thi t?t nghi?p THPTQG 2022 - Trang Anh file word doc

N?i dung s�ch Tr?ng t�m �n thi t?t nghi?p THPT 2022 - Trang Anh

? Ph?n 1: h? th?ng to�n b? ki?n th?c tr?ng t�m s? c� trong d?. M?i m?t m?ng ki?n th?c trong ph?n n�y d?u du?c chia th�nh 2 ph?n: l� thuy?t+ b�i t?p �p d?ng. Ngo�i ra, ph?n 1 c�n ch� tr?ng v�o nh?ng ph?n kh� nhu: collocations, t? c�ng tru?ng nghia, t? v?ng n�ng cao (c�c t? theo n�t nghia C1,C2), d?ng nghia - tr�i nghia, t? d? g�y nh?m l?n, d?c di?n... �?c bi?t c�n c� ph?n h? th?ng 218 c?p t? d? g�y nh?m l?n trong Ti?ng Anh, nh?ng c?m t? c? d?nh thu?ng xu?t hi?n trong d? thi, c�c c?m t? th�ng d?ng trong chuong tr�nh THPT,  v� m?t s? lu?ng l?n b�i t?p �p d?ng.
 
? Ph?n 2: l� c�c d? t? luy?n + t? s�u tru?c thi. �? du?c so?n chu?n form, chu?n c?u tr�c, chu?n ma tr?n ki?n th?c nhu d? minh h?a 2022
 
? Ph?n 3: d�p �n

Th?y c� mua file word LH ZALO: 0984.456 582

�?C TH?:

Đăng nhận xét