Search Suggest

Phân phối chương trình Toán lớp 10 mới (chân trời sáng tạo)

Phân phối chương trình Toán lớp 10 mới, bộ sách Chân trời sáng tạo. Phân phối được trích ra từ tài liệu giới thiệu sách toán 10 CTST của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.
 
Môn Toán lớp 10 mới dạy 3 tiết/tuần. Cả năm 105 tiết (35 tuần). Dưới đây là dự kiến phân phối chương trình Toán 10 của các tác giả bộ sách Chân trời sáng tạo.

Học kì 1

Toán 10 tập 1 được dạy trong học kì 1 với 54 tiết (18 tuần), trong đó Đại số và Giải tích: 22 tiết, Hình học và Đo lường: 20 tiết, Thống kê: 10 tiết, Hoạt động thực hành và trải nghiệm: 2 tiết.

Học kì 2

Toán 10 tập 2 được dạy trong học kì 2 với 51 tiết (17 tuần thực học), trong đó Đại số và Giải tích: 24 tiết, Hình học và Đo lường: 16 tiết, Thống kê và Xác suất: 5 tiết, Hoạt động thực hành trải nghiệm: 6 tiết.


Theo NXB GD. Người đăng: Mr. Math.

Xem thêm: PPCT Toán 10 Cánh Diều / PPCT Toán 10 Kết Nối Tri Thức

Đăng nhận xét