Search Suggest

[PDF] Khóa Live T Luyện Đề 8+ Vũ Tuấn Anh FULL ĐÁP ÁN

[PDF] Khóa Live T Luyện Đề 8+ FULL ĐÁP ÁN

[PDF] Khóa Live T Luyện Đề 8+ FULL ĐÁP ÁN


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        

Câu 1: Từ thông qua một khung dây biến đổi, trong khoảng thời gian 0,1 s từ thông tăng

từ 0,6 Wb đến 1,6 Wb. Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung có độ lớn bằng:

A. 6 V. B. 10 V. C. 16 V. D. 22 V.

Câu 2: Con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 100 g gắn với một lò xo nhẹ. Con lắc dao

động điều hòa theo phương ngang với phương trình


x c t cm =10 os 10 . (  )


Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Lấy π2 =10. Cơ năng của con lắc bằng

A. 1,00 J. B. 0,10 J. C. 0,50 J. D. 0,05 J.

Câu 3: Một sóng âm truyền trong một môi trường. Biết cường độ âm tại một điểm gấp 100

lần cường độ âm chuẩn của âm đó thì mức cường độ âm tại điểm đó là

A. 10 dB. B. 100 dB. C. 20 dB. D. 50 dB.

Câu 4: Đặt điện áp 0 cos 100 6 u U t V 

vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối

tiếp thì cường độ dòng điện qua mạch là0cos 100 .6


Hệ số công suất của đoạn mạch bằng

A. 0,50. B. 0,86. C. 1,00. D. 0,71.

Câu 5: Con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng 200 g và lò xo nhẹ có độ cứng 80 N/m.

Con lắc dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ 4 cm. Độ lớn vận tốc của vật ở

vị trí cân bằng là

A. 80 cm/s. B. 100 cm/s. C. 60 cm/s. D. 40 cm/s.

Câu 6: Cho hai dao động điều hòa cùng phương có phương trình lần lượt là:


1 1 x A = cos t 


2 2cos( t + ).

2

x A 

= 


Biên độ dao động tổng hợp của hai dao động này là


A. A A 1 2 +


B.

A A 1 2 − C.

( 1 2 )

2

A A +


D.

2 2 A A 1 2 +

Câu 7: Một người quan sát sóng trên mặt hồ thấy khoảng cách giữa hai ngọn sóng liên tiếp

bằng 2 m và có 6 ngọn sóng qua trước mặt trong 8 s. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là

A. 3,2 m/s B. 1,25 m/s C. 2,5 m/s D. 3 m/s

ĐỀ SỐ 01

ĐỀ MỨC ĐỘ 8+

Thời gian: 50 phút/ 40 câu

Câu 8: Khi một chùm ánh sáng đơn sắc truyền từ không khí vào nước thì:

A. Tần số tăng, bước sóng giảm.

B. Tần số giảm, bước sóng tăng.

C. Tần số không đổi, bước sóng giảm.

D. Tần số không đổi, bước sóng tăng.

Câu 9: Tia hồng ngoại và tia tử ngoại không có chung

A. khả năng ion hóa không khí. B. tác dụng nhiệt.

C. tính chất hạt. D. tính chất sóng.

Câu 10: Sóng truyền trên một sợi dây có một đầu cố định, một đầu tự do. Muốn có sóng

dừng trên dây thì chiều dài của sợi dây phải bằng

A. một số lẻ lần nửa bước sóng.

B. một số chẵn lần một phần tư bước sóng.

C. một số nguyên lần bước sóng.

D. một số lẻ lần một phần tư bước sóng. 


Đăng nhận xét