Search Suggest

[DOC] B�I T?P TH?C H�NH TI?NG ANH 6 GLOBAL SUCCESS (C� ��P �N) MAI LAN HUONG

B�I T?P TH?C H�NH TI?NG ANH 6 GLOBAL SUCCESS (C� ��P �N) MAI LAN HUONG

B�i T?p Th?c H�nh Ti?ng Anh 6 (C� ��p �n) - D�ng K�m SGK TA 6 GLOBAL SUCCESS


B�i T?p Th?c H�nh Ti?ng Anh 6 (C� ��p �n) - D�ng K�m SGK TA 6 GLOBAL SUCCESS du?c bi�n so?n theo n?i dung s�ch gi�o khoa Ti?ng Anh 6 - Global Success c?a Nh� Xu?t B?n Gi�o d?c Vi?t Nam.
 
B�i T?p Th?c H�nh Ti?ng Anh 6 (C� ��p �n) - D�ng K�m SGK TA 6 GLOBAL SUCCESS g?m 12 don v? b�i t?p. M?i don v? b�i t?p g?m 6 ph?n:

� Ph?n A � Phonetics: c�c b�i t?p ng? �m gi�p c?ng c? kh? nang ph�t �m v� kh? nang nh?n bi?t c�c �m du?c ph�t �m gi?ng nhau ho?c kh�c nhau.
� Ph?n B � Vocabulary: c�c b�i t?p v? t? v?ng gi�p �n luy?n c�c t? d� h?c.
� Ph?n C � Grammar: c�c b�i t?p ng? ph�p d?ng tr?c nghi?m, s?a l?i c�u, v.v. d? c?ng c? ki?n th?c ng? ph�p theo t?ng don v? b�i h?c.
� Ph?n D � Speaking: c�c b�i t?p d?t c�u h?i, ho�n t?t do?n h?i tho?i, s?p x?p do?n h?i tho?i, v.v. gi�p r�n luy?n k? nang n�i.
� Ph?n E � Reading: c�c do?n van ng?n v?i c�c h�nh th?c ch?n t? d? di?n v�o ch? tr?ng, tr? l?i c�u h?i, ch?n d�p �n d�ng, v.v. gi�p luy?n t?p v� ph�t tri?n k? nang d?c hi?u.
� Ph?n F � Writing: c�c b�i t?p s?p x?p c�u, vi?t l?i c�u gi�p luy?n t?p k? nang vi?t. Sau 3 don v? b�i t?p c� m?t b�i �n t?p (Review) nh?m gi�p c�c em �n luy?n v� c?ng c? ki?n th?c d� h?c.

File WORD gi�: li�n h? ZALO: 0984.456 582

�?c th?:

Đăng nhận xét