Search Suggest

[PDF] Phác Đồ Toán 2022 - Tập 5 Nguyên Hàm Và Tích Phân

[PDF] Phác Đồ Toán 2022 - Tập 5 Nguyên Hàm Và Tích Phân

Tác giả: Ngọc Huyền LB
[PDF] Phác Đồ Toán 2022 - Tập 5 Nguyên Hàm Và Tích Phân


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        

Phần 1 Kiến thức nền tảng

Bài 1. Nguyên hàm và tích phân cơ bản

Dạng 1. Định nghĩa nguyên hàm, nguyên hàm của hàm số cơ bản

Dạng 2. Định nghĩa, tinh chất và các bài toán tích phân cơ bản

Bài 2. Phương pháp đổi biến tìm nguyên hàm và tính tích phân

Dạng 1. Phương pháp đổi biến tìm tích phân

Dạng 2. Phương pháp đổi biến tính tích phân

Bài 3. Phương pháp nguyên hàm từng phần và tích phân từng phần

Dạng 1. Phương pháp nguyên hàm từng phần

Dạng 2. Phương pháp tích phân từng phần

Bài 4. Nguyên hàm - tích phân hàm phân thức hữu tỉ

Bài 5. Ứng dụng của tích phân trong hình học

Dạng 1. Ứng dụng của tích phân tính diện tích

Dạng 2. Ứng dụng của tích phân tính thể tích

Phần 2. Vận dụng - vận dụng cao

Bài 1. Tích phân hàm ẩn

Bài 2. Vận dụng - vận dụng cao ứng dụng của tích phân trong tính diện tích hình phẳng

Bài 3. Ứng dụng tích phân vào bài toán thực tế

 

 


Đăng nhận xét