Search Suggest

[PDF] Phác Đồ Toán Phiên Bản 2022 - Tập 1 Hàm Số

[PDF] Phác Đồ Toán Phiên Bản 2022 - Tập 1 Hàm Số

Tác giả: Ngọc Huyền LB
[PDF] Phác Đồ Toán Phiên Bản 2022 - Tập 1 Hàm Số
Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        

Phần 1 Kiến thức nền tảng

Bài 1 Tính đơn điệu của hàm số

Dạng 1: Xét tính đơn điệu của hàm số cho bởi biểu thức

Dạng 2: Xét tính đơn điệu của hàm số cho bởi bảng biến thiên

Bài 2 Cực trị của hàm số

Dạng 1 Tìm cực trị của hàm số biết biểu thức f(x)

Dạng 2 Tìm cực trị của hàm số biết yếu tố liên quan đến f'(x)

Bài 3 giá trị lớn nhất - giá trị nhỏ nhất của hàm số

Dạng 1: Tìm giá trị lớn nhất - giá trị nhỏ nhất trên đoạn bằng hàm số cụ thể hoặc cho hàm số trên đoạn

Dạng 2: Tìm giá trị lớn nhất - gái trị nhỏ nhất trên khoảng

Dang 3: Tìm giá trị lớn nhất - giá trị nhỏ nhất bằng phương pháp đổi biến

Dạng 4: Ứng dụng của giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất vào thực tiễn, giải quyết các vấn đề tối ưu.

 Bài 4 Đường Tiệm cận của đồ thị hàm số

Dạng 1: Tìm tiệm cận của đồ thị hàm số biết biểu thức f(x)

Dạng 2: Tìm tiệm cận của đồ thị hàm số biết đồ thị hoặc bảng biến thiên

Bài 5 Khảo sát sự biến thiên và đồ thị hàm số

Dạng 1: Nhận dạng đồ thị hàm số

Dạng 2: Xét dấu hệ số của biểu thức f(x) biết đồ thị, bảng biến thiên

Dạng 3: Biện luận số giao điểm dựa vào đồ thị, bảng biến thiên

Dạng 4: Tương giao giữa hai đồ thi hàm số khi biết biểu thức hàm số

Phần 2 Vận dung - Vận dụng cao

Bài 1 Chuyên đề tìm điều kiện của m thỏa mãn điều kiện cho trước

Bài 2 Chuyên đề hàm hợp, hàm tổng, hàm ẩn

Bài 3 Chuyên đề hàm trị tuyệt đối chưa tham số

Bài 4 Bài toán đồ thị hàm hợp, truy ngược hàm


Đăng nhận xét