Search Suggest

[File word] �n t?p v� ki?m tra ti?ng Anh 12 - Trang Anh (T?p 1, 2)

on tap kiem tra tieng anh 12 tap 1 tap 2
Cu?n s�ch �n t?p v� ki?m tra ti?ng Anh 12 du?c chia l�m 2 t?p: t?p 1 c� n?i dung b�m s�t chuong tr�nh s�ch gi�o khoa h?c k� 1 v� t?p 2 c� n?i dung b�m s�t chuong tr�nh s�ch gi�o khoa h?c k� 2. N?i dung c?a cu?n s�ch g?m c�c ph?n ch�nh sau:

? Ph?n 1: Chuong tr�nh s�ch gi�o khoa m?i
? Ph?n 2: Chuong tr�nh s�ch gi�o khoa hi?n h�nh

M?i Unit trong cu?n �n t?p v� ki?m tra ti?ng Anh 12 bao g?m:

I. Vocabulary (T? v?ng)
II. Structures (C?u tr�c)
III. Grammar (Ng? ph�p)
IV. Practice exercises (B�i t?p th?c h�nh)
Test 1 (B�i t? lu?n)
Test 2 (B�i tr?c nghi?m) ?

???? Ngo�i ra, cu?n s�ch c�n c? n?i dung �n t?p cho c�c b�i ki?m tra d?nh k? v� b�i ki?m tra cu?i h?c k? theo ph�n ph?i chuong tr�nh c?a B? gi�o d?c v� ��o t?o.

B?n d?c th? t?ihttps://drive.google.com/drive/folders/10ij7T5cSYLT2M9P_DLaBMS_FPp4uu1gl?usp=sharing

Mua File WORD li�n h? ZALO: 0984. 456 582

Đăng nhận xét