Search Suggest

[PDF] Sổ Tay Kiến Thức Ngữ Văn 12

[PDF] Sổ Tay Kiến Thức Ngữ Văn 12

[PDF] Sổ Tay Kiến Thức Ngữ Văn 12


Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín                        

CHUYÊN ĐỀ 1: VĂN BẢN.......................................................................................

2 BẢNG TÓM TẮT CÁC TÁC PHẨM TRỌNG TÂM LỚP 12 ...........................................

2 CHUYÊN ĐỀ 2: TIẾNG VIỆT & ĐỌC HIỂU......................................................19 

I. CÁC BIỆN PHÁP TU TỪ. .............................................................................................19 

II. PHONG CÁCH NGÔN NGỮ .......................................................................................23

III. PHƯƠNG THỨC BIỂU ĐẠT......................................................................................24 

CHUYÊN ĐỀ 3: TẬP LÀM VĂN – VĂN NGHỊ LUẬN ......................................26 

I. NGHỊ LUẬN XÃ HỘI....................................................................................................26

 II. NGHỊ LUẬN VĂN HỌC. .............................................................................................27 


Đăng nhận xét