Search Suggest

Danh sách đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS Toán học năm 2022

Ngày 22/8/2022, HĐGSNN đã công bố danh sách ứng viên được Hội đồng Giáo sư cơ sở đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2022. Theo đó, ở Hội đồng Giáo sư ngành Toán học có 17 ứng viên.

Danh sách ứng viên ở Hội đồng Giáo sư ngành Toán học


Trong đó, ngành Toán học có 2 ứng viên Giáo sư và 15 ứng viên Phó giáo sư theo đề nghị của các Hội đồng cơ sở.

Tổng số lượng ứng viên có giảm so với những năm gần đây.

Danh sách ứng viên được Hội đồng GS ngành Toán thông quaNgày 16/10/2022, Danh sách ứng viên được HĐGS ngành Toán học đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2022 đã được thông qua. Theo đó có 02 GS (giữ nguyên) và 11 PGS (giảm 04 người so với đề nghị của các HĐ cơ sở).
Theo HĐGSNN. Người đăng: Mr. Math.

Đăng nhận xét