Search Suggest

Phân biệt đề tài và chủ đề trong tác phẩm văn học

PHÂN BIỆT ĐỀ TÀI VÀ CHỦ ĐỀ TRONG TÁC PHẨM VĂN HỌC

1. Khái niệm

Đề tài

Chủ đề

- là phương diện khách quan của nội dung tác phẩm văn học

- là phạm vi đời sống được phản ánh, thể hiện trực tiếp trong tác phẩn văn học.

- là một khái niệm chỉ loại.

- Một tác phẩm có thể đề cập nhiều đề tài (hệ thống đề tài), trong đó có một đề tài chính.

- là phương diện khách quan của nội dung tác phẩm

- là vấn đề chính mà văn bản biểu đạt (là vấn đề chủ yếu, trung tâm, là phương diện chính yếu của đề tài)

- là con đường mà nhà văn đưa người đọc thâm nhập vào tác phẩm.

Phân biệt đề tài và chủ đề
Phân biệt đề tài và chủ đề trong tác phẩm văn học
Read more »

Đăng nhận xét