Search Suggest

Phân phối chương trình Ngữ văn 7 Kết nối tri thức

Phụ lục III

KHUNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN

(Kèm theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT)

TRƯỜNG THCS …

TỔ NGỮ VĂN

Họ và tên : .................................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN

MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGỮ VĂN, LỚP 7

(Năm học 2022 – 2023)

I. Kế hoạch dạy học

PPCT Ngữ văn 7 KNTT
Phân phối chương trình Ngữ văn 7 Kết nối tri thức

Read more »

Đăng nhận xét