Search Suggest

Casio fx-580VNX: cách tính độ lệch chuẩn, phương sai, trung bình, trung vị, tứ phân vị,...

Các lệnh tính toán thống kê trên máy tính casio fx-580VN X: cách bấm máy để tính giá trị trung bình, số trung vị, tứ phân vị, phương sai, độ lệch chuẩn, min, max,... (chương thống kê Toán lớp 10 với SGK mới).


Các lệnh tính toán thống kê trên casio 580VNX


Sau đây là các lệnh xuất hiện trên menu phụ khi bạn chọn Summation, Variable, Min/Max, hoặc Norm Dist trên menu thống kê trong khi đang
chọn một loại tính toán thống kê cho biến đơn.Ví dụ về tính toán thống kê trên máy casio 580


Làm thế nào để tính giá trị trung bình, trung vị, tứ phân vị thứ nhất, tứ phân vị thứ ba, độ lệch chuẩn, phương sai, min, max,...
Theo Casio Edu. Người đăng: Mr. Math.

Đăng nhận xét