Search Suggest

Cách giải bất phương trình bậc 2, 3, 4 trên máy casio fx-580 VN X

Cách bấm máy để giải bất phương trình bậc 2, 3, 4 trên máy casio fx-580 VN X. Bạn có thể sử dụng thủ tục dưới đây để giải bất phương trình cấp 2, 3, hoặc 4.

Cách bấm máy để vào 'Bất phương trình'


Cách vào menu Inequality và cách chọn bậc của bất phương trình đa thức (2, 3, 4) có hướng dẫn cách bấm máy.Ví dụ bấm máy để giải bất phương trình


Hướng dẫn cách bấm máy để giải bất phương trình bậc 2 (ví dụ 1), bậc 3 (ví dụ 2, ví dụ 3). Tương tự cho bpt đa thức bậc 4.


Hiển thị nghiệm đặc biệt:

- “All Real Numbers” xuất hiện trên màn hình nghiệm khi mọi số thực đều là nghiệm của bất phương trình đã nhập.

- “No Solution” xuất hiện trên màn hình nghiệm khi bất phương trình vô nghiệm.

Theo Casio Edu. Người đăng: Mr. Math.

Đăng nhận xét