Search Suggest

Đạo hàm và nguyên hàm của hàm số y=lnx

Đạo hàm và nguyên hàm của hàm số $y=\ln x$ (hàm logarit tự nhiên).

Đạo hàm của hàm số y=lnx


Định líHàm số $y=\ln x$ có đạo hàm trên khoảng $(0,+\infty)$ và
$$y'=\frac{1}{x}.$$
Vậy $$(\ln x)'=\frac{1}{x}, \ \ \forall x>0.
$$


Hệ quả


1) $(\ln |x|)'=\dfrac{1}{x}, \ \ \forall x\ne 0.$

2)

$\displaystyle \int \dfrac{1}{x} dx=\ln |x|+C.$Nguyên hàm của lnx


Công thức


Hàm số $y=\ln x$ có nguyên hàm trên khoảng $(0,+\infty)$ và

$$\int \ln x dx=x\ln x-x+C.$$
Công thức này có thể tìm ra bằng phương pháp nguyên hàm từng phần.

Chứng minh


Với mọi $x>0$ ta có
$(x\ln x-x)'=\ln x+x.\dfrac{1}{x}-1=\ln x.$Đăng nhận xét