Search Suggest

Nguyên hàm của các hàm số lượng giác sinx, cosx, tanx, cotx,...

Nguyên hàm của các hàm số lượng giác: $\sin x, \cos x, \tan x, \cot x,...$. Gồm có một số công thức cơ bản sau đây.1) $\displaystyle \int \sin x\ dx= -\cos x +C.$


2) $\displaystyle \int \cos x\ dx= \sin x +C.
$

3) $\displaystyle \int \tan x\ dx= -\ln |\cos x| +C. $

4) $\displaystyle \int \cot x\ dx= \ln|\sin x| +C.$

5) $\displaystyle \int \frac{1}{\sin^2 x}\ dx= -\cot x +C.$

6) $\displaystyle \int \frac{1}{\cos^2 x}\ dx= \tan x +C.$

7) $\displaystyle \int \tan^2 x \ dx= \tan x -x+C.$


Đăng nhận xét