Search Suggest

Đan Thiềm
Đan Thiềm

Bi kịch của Đan Thiềm

Trong tác phẩm nhân vât Đan Thiềm hiện lên chỉ là một nhân vật phụ nhưng góp phần tô đậm nhân vật Vũ Như Tô và làm rõ tư tưởng chủ đạo của tác phẩm.…