Search Suggest

đánh giá
đánh giá

Chứng minh sự hội tụ của dãy số

Bài toán: Cho dãy số $(u_n)$ xác định như sau: $u_1=1, u_2=2, u_n=u_{n-1}+u_{n-2}$ (n=3,4..) Chứng minh dã số $(x_n)$ xác định bởi $x_n=\sum_{k=1}^{n…