Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Test link

Search Suggest

đơn ánh
đơn ánh

Bổ đề về hàm liên tục ứng dụng vào giải phương trình hàm

Ta có bổ đề sau: Nếu f: R-> R vừa là hàm đơn ánh, vừa là hàm liên tục thì f đơn điệu. Chứng minh: Vì f là đơn ánh, ta chứng minh nếu tồn tại x<…