Search Suggest

đơn ánh
đơn ánh

Bổ đề về hàm liên tục ứng dụng vào giải phương trình hàm

Ta có bổ đề sau: Nếu f: R-> R vừa là hàm đơn ánh, vừa là hàm liên tục thì f đơn điệu. Chứng minh: Vì f là đơn ánh, ta chứng minh nếu tồn tại x<…