Search Suggest

đường kính Brocard
đường kính Brocard

Đường kính Brocard và tam giác đều " thủy túc "

Bài toán 1: Cho tam giác ABC nội tiếp (O), và K là điểm Lemoine  có J, J' là hai điểm đẳng động  . Nếu OK cắt (O) tại Q và R thì (QRJJ')=-1 C…