Search Suggest

đường tròn Lemoine
đường tròn Lemoine

Tính chất của điểm Lemoine

Đề bài: Cho tam giác ABC, đường cao AH. Chứng minh rằng điểm Lemoine, trung điểm AH, trung điểm BC thẳng hàng. Lời giải Gọi L là điểm Lemoine của tam…