Search Suggest

đề thi ELMO
đề thi ELMO

Từ một bổ đề cho đến bài thi ELMO 2016

Ta có bổ đề sau: Bổ đề . $\triangle ABC$, $M$, $N$ thuộc $BC$ thì $(AMN)$ tiếp xúc $(ABC)$ khi và chỉ khi $AM$, $AN$ đẳng giác với góc $A$. Chứng min…

Đề thi ELMO

18th ELMO Ngày 1 (18/06/2016) Bài 1.  Cookie Monster gọi một số nguyên dương $n$ là crunchy nếu tồn tại $2n$ số thực $x_{1}, x_{2}, \cdots x_{2n}$ (t…