Search Suggest

định lý Brocard
định lý Brocard

Bài toán chia đôi trong đề thi Bình Thuận

Đề bài : Cho tứ giác ABCD nội tiếp (O). AB cắt CD tại M, AD cắt BC tại N. AC cắt BD tại P. K là trung điểm MN, PK cắt (O) tại H. MH, NH cắt (O) tại I…

Định lý Brocard để chứng minh bài toán liên quan đến trực tâm

Bài toán:  Cho tam giác   A B C A B C  nhọn với đường cao  A D , B E , C F A D , B E , C F  đồng quy tại  H H .  D E , D F D E , D F  lần lượt cắt  A…