Search Suggest

định lý Dirac
định lý Dirac

Mở rộng của định lý Dirac

Định lý Ore: Nếu đồ thị vô hướng G=(V,E) có số đỉnh là $n \ge 3$ và $deg(u)+deg(v) \ge n$ thỏa mãn cho mọi cặp đỉnh không kề nhau u và v của G, thì G…

Định lý Dirac và ứng dụng

Định lý   (Dirac 1952) Đơn đồ thị vô hướng G với n>2 đỉnh, mỗi đỉnh có bậc không nhỏ hơn n/2 là đồ thị Hamilton. Chứng minh: Ký hiệu  n  đỉnh của …