Search Suggest

định lý Dirichle
định lý Dirichle

Định lý Dirichle

(Định lí Dirichle) Cho $\alpha$ là một số vô tỉ. Chứng minh rằng, tồn tại vô hạn các số nguyên p,q với q>0 sao cho: $|\alpha -\frac{p}{q}| <\fr…