Search Suggest

định lý Pascal suy biến
định lý Pascal suy biến

Dùng định lý Pascal suy biến vào bài toán chia đôi

Ta có định lý Pascal đầy đủ cho lục giác, định lý Pascal suy biến là khi một số các đỉnh trùng nhau. Ta xét bài toán sau: Cho tam giác ABC, nội tiếp …