Search Suggest

đối xứng hóa
đối xứng hóa

Ý tưởng đối xứng hóa trong chứng minh bất đẳng thức

Đề bài: (China TST 2006): Cho x,y,z dương thỏa mãn: $x+y+z=1$. Chứng minh rằng: $\frac{xy}{\sqrt{xy+yz}}+\frac{yz}{\sqrt{yz+zx}}+\frac{zx}{\sqrt{zx+x…